Referencer

DataSign er repræsenteret med et eller flere at vore systemer i næsten alle 98 storkommuner samt i en række Statslige Styrelser.
Herunder er nævnt nogle enkelte af de i alt ca 3.000 kunder vi har:Røde Kors

Dansk Røde Kors søgte et vagtplansystem, der kunne håndtere og lettet planlægningen af personalet i samtlige danske Asylcentre. Løsningen skulle ydermere kunne tage højde for gældende overenskomster og arbejdstidsregler samt integreres med det eksisterende lønsystem - og der igennem også lette administration i lønafdelingen.

Indhold:

DataSign fik tildelt opgaven med udgangspunkt i vores eksisterende vagtplansprogram EasyPlan. Løsningen omfatter bl.a. implementering af 7 overenskomster, udviklingen af en personaleindgang samt overførsel af løndata og fravær til lønsystemet.

Løsningen anvendes både på administrator-, superbruger- samt brugerniveau og har reduceret antallet af fejl i den daglige vagtplanlægning samt ved beregningen af lønnen.  Sideløbende med implementeringen har DataSign udviklet diverse specialtilpasninger til Dansk Røde Kors. 


Slotte & Kultur-Ejendomme - herunder vagtstuerne på bl.a. Amalienborg, Kronborg og Fredensborg:

Styrelsen anvender vagtplanssystemet EasyPlan til vagtplanlægning for medarbejderne i rigets mange slotte og ejendomme.

SES ønskede et IT-baseret vagtplanssystem, der kunne optimere deres vagtplaner samt nedbringe tidsforbruget i forbindelse med vagtplanlægningen.

Yderligere skulle systemet kunne tage højde for de til enhver tid gældende overenskomster samt integreres med deres lønsystem. Desuden skulle der være snitflade til den eksisterende personaledatabase.

DataSign fik opgaven og har implementeret EasyPlan i SES’s afdelinger og efterfølgende gennemført undervisning for personalet.

Udtalelse fra Rasmus Tovborg.....


Aabenraa kommune Børn & Unge samt Voksenhandicap & psykiatri:

Aabenraa kommune anvender BB-Journalens forvaltningsmodul samt BB-Journalen i kommunens tilbud.

BB-J forvaltningsmodul er et administrativt sagstyringssystem, der bl.a. hjælper sagsbehandlere og faglige konsulenter med at styre og dokumentere sagsgangen mellem bevilger og udfører.

Systemet understøtter sagsbehandlingen fra henvendelse og udredning til afgørelse og i sidste ende bestillingen. Systemet giver derfor overblik over borgernes bevillinger og ydelser.

Udredningen foregår direkte i systemet via de aktive skabeloner. BB-J forvaltning understøtter flere modeller for udredning.

Dokumenthåndteringsmodulet giver mulighed for at importere post direkte til den enkelte sag. Dokumenter kan ligeledes lagres under sagen, hvorefter dokumentet kan gøres synlig alene for bevilger eller deles med udfører. Dokumenterne kan arkiveres i ESDH systemer, hos Aabenraa kommune benyttes Acadre.

Institutioner bruger BB-Journal som deres værktøj i det daglige arbejde i forhold til den pædagogiske plan og deres behandlingsplaner. Kommunens overordnede procedurer og kvalitetskrav er integreret i bl.a. medicinmodulet. 

I planlægningen af besøg hos borgere, der er tilkendt støtte efter §85, bruges kalendermodulet - bl.a. for at give et let og hurtigt overblik. Samtidig sikres at ressourcerne udnyttes bedst muligt.

Skanderborg kommune Voksenhandicap & Psykiatri:

DataSign fik efter EU-udbud tildelt opgaven at digitalisere Voksenhandicap & Psykiatri området i Skanderborg kommune. 

Kontrakten blev indgået december 2009, og implementeringen påbegyndt januar 2010.
Opgaven bestod bl.a. i at udrulle det socialfaglige værktøj BB-J hos alle i udførerledet samt konvertere data fra tidligere anvendte systemer. Herunder bl.a. en af Danmarks største institutioner ” Landsbyen Sølund” med 800 licenser. Her skulle der ligeledes konverteres en større mængde data fra et tidligere anvendt system.

Systemet afvikles via Skanderborg Kommunes servere på en SQL database via Citrix og har snitflader til bl.a. CPR/ DPR register - ESDH system – Outlook – DLI – Afregningssystem og PBS

Systemet er opsat med fællesfokusområder (fælles sprog), hvilket giver optimal mulighed for videndeling mellem udvalgte institutioner (botilbud/aktivitetscentre) samt overordnet ledelsesinfo.

Ligeledes behandles magtanvendelser elektronisk i såvel udførerledet som forvaltningen.

Frederiksberg Kommune har valgt EasyKom til kommunens fritidsklubber.
Formålet er at automatisere, systematisere og effektivisere arbejdsgangen mellem pladsanvisningen og kommunens institutioner samt opnå de samme fordele på den enkelte institution.
På forvaltningsniveau har vi implementeret EasyKom Forvaltning, som giver Frederiksberg kommune adgang til statistikker/udtræk samt øvrige ledelsesmæssige informationer.

EasyKom er hostet af DataSign. Den administrative del er begrænset til kun at kunne afvikles fra Frederiksberg kommunes net.

EasyKom har snitflade til IST i forhold til import af data vedr. børn og forældre.
Der kører en automatisk opdatering fra IST til EasyKom hver nat. Eventuelle nye børn samt ændringer samles i en logbog i EasyKom således, at børnene kan placeres i den korrekte gruppe m.m. De enkelte felter i stamkortet kan defineres i forhold til, om det er IST eller EasyKom der er bestemmende.

Ved børn med hurtig start i institutionen kan børn oprettes direkte og straks i EasyKom, hvorefter stamdata efterfølgende mappes automatisk med IST via cpr.nr., hvilket betyder at institutionerne ikke behøver at vente på indmeldelsen via pladsanvisningen.

Frederiksberg kommune har ikke valgt snitflade til SkoleIntra.

Der er i perioden foretaget udvikling af systemet således, at systemet nu er tilpasset de specielle krav Frederiksberg Kommune havde - bl.a. et avanceret modul til fremmødekontrol.