Licensbetingelser EasyPlan

 

Aftalegrundlag

Disse generelle betingelser udgør sammen med de individuelle betingelser det fuldstændige kontraktgrundlag mellem DataSign og kunden om levering af EasyPlan (”Softwaren”), support samt konsulentydelser.

Ændringer og supplerende aftaler skal for at være gyldige være skriftligt bekræftet.

DataSign’ ydelser

DataSign leverer Softwaren med en funktionalitet som angivet i de individuelle vilkår.

DataSign yder support til kunden fra det tidspunkt, hvor der er sket levering, på arbejdsdage i tidsrummet man-tors. kl. 08.00 – 16.00 & fre. Kl. 08.00 – 15.00. Henvendelser om support modtages på Kundens site i DataSign´s digitale supportsystem SharePoint, eller pr. telefon og e-mail.

For løsning af opgaver, som ikke er inkluderet i den ovennævnte support, afregnes kunden pr. medgået time med DataSign’ til enhver tid gældende timesats herfor. Timesats er 990 kr. pr. 1. januar 2014. Så vidt muligt informeres kunden, inden arbejde, for hvilket der opkræves særskilt betaling, sættes i gang.

Øvrige konsulentydelser afregnes særskilt efter medgået tid med DataSign’ til enhver tid gældende timesats herfor. Kørsel afregnes altid særskilt med kr. 4,00 pr. kilometer. Dette gælder også kørsel i forbindelse med vederlagsfri support.

Ændring af licenspriser varsles med tre måneders varsel til udgangen af en aftaleperiode. Dog reguleres alle priser ved hver ny 12 måneders perioder med minimum nettoprisindekset, hvor prisen ved levering udgør indeks 100.

Minimumskrav til hardware

Minimumskrav for afviklingen af EasyPlan findes udspecificeret i det vedhæftede bilag ”Tekniske specifikationer”.

Kundens medvirken

Det er en forudsætning for softwarens funktionalitet at kunden opsætter det nødvendige miljø. Kunden er ansvarlig for at levere de fornødne oplysninger om miljø, således at DataSign A/S kan lave opkoblingsoplysninger. Minimumsspecifikationer fremgår i bilaget ”Tekniske specifikationer”.

Kunden skal uden særlige omkostninger for DataSign give DataSign fysisk og elektronisk adgang til kundens lokaler, udstyr og systemer i relevant omfang i forhold til etablering, drift, vedligeholdelse, ændring og optimering. Dog vil kun personer fra DataSign, som er blevet sikkerhedsgodkendt af Kunden kunne få adgang. Kunden skal stille personale til rådighed i relevant omfang.

Levering

Levering anses for sket, ved godkendte overtagelsesprøve.

Rettigheder

Rettigheder til af kunden kontrollerede data i de databaser, der anvendes i forbindelse med Softwaren, er ikke omfattede af den indgåede aftale og formodes således at tilhøre kunden.

Rettigheder til de edb-programmer, -koder og kildetekster, og ejendomsretten til ethvert af DataSign anvendt produktnavn i forbindelse med Softwaren tilhører og forbliver hos DataSign. Kunden erhverver en uoverdragelig, ikke-eksklusiv brugsret, som er tidsbegrænset og automatisk ophører, når aftalen ophører, til afvikling af én kopi af Softwaren.

Kunden må ikke i videre omfang, end hvad der følger af præceptiv lovgivning foretage eksemplarfremstilling og reverse engineering af Softwaren.

Rettigheder til edb-programmer, systemer eller databaser, herunder tilpasninger og anden udvikling i forbindelse med kundens anvendelse af Softwaren, som DataSign udvikler for/til kunden, for kundens, DataSign’ eller andres regning, tilhører og forbliver hos DataSign.

Brugsretten til Softwaren indebærer ingen indskrænkninger i DataSign’ enerettigheder. Kunden opnår først brugsretten ved betaling af første rate af licensafgiften i henhold til de individuelle vilkår.

DataSign er berettiget til at anvende kunden som reference.

Aftalens perioder og opsigelse

Første aftale periode er angivet i de individuelle vilkår, og løber fra kundens accept. Herefter løber aftalen automatisk i perioder à 12 måneder. Parterne kan alene opsige aftalen med 3 måneders skriftligt varsel. Der tilbagebetales ikke licens for påbegyndt licensperiode, såfremt kunden opsiger aftalen.

Priser og betaling

Alle priser er angivet ekskl. moms.

Licensafgiften for Softwaren faktureres årligt forud, jf. de individuelle vilkår. Licensafgiften er beregnet på grundlag af antallet af medarbejdere, som indgår i Softwarens planlægningsfunktionalitet, og efterreguleres kvartalsvis bagud på baggrund af kundens oplysninger om hvor mange medarbejdere, der indgår i planlægningsfunktionaliteten pr. måned, dog minimum det antal, der er angivet i de individuelle vilkår. Kunden kan ikke nedjustere antallet af medarbejdere, der omfattes af Softwarens planlægningsfunktionalitet, under en aftaleperiode.

Pris for support der ikke er indeholdt i aftalen, konsulentydelser og kørsel faktureres umiddelbart efter opgavens udførelse.

Fakturaer forfalder til betaling 20 dage efter fakturadato. Ved forsinket betaling påløber der renter.

Misligholdelse

Dansk rets almindelige regler finder anvendelse, jf. dog nedenfor.

En part, der ønsker at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for den anden part, skal forinden have afgivet et begrundet og rimeligt varsel på ikke under 30 dage til at berigtige det omhandlede forhold, inden parten kan tage nogen misligholdelsesbeføjelser i brug. Såfremt kunden ønsker at påberåbe sig forsinkelse eller mangler over for DataSign skal kunden dog give et varsel på ikke under 90 dage til at berigtige det omhandlede forhold, inden kunden kan tage nogen misligholdelsesbeføjelser i brug. Såfremt forsinkelsen eller manglen er væsentlig, kan kunden dog uden ugrundet ophold hæve aftalen, medmindre DataSign straks bringer misligeholdelsesgrunden til ophør.

Ansvar DataSign er ikke ansvarlig for

-at internetforbindelsen og de øvrige kommunikationslinjer fra kundens systemer er nede,

-alle persondataretlige aspekter af de oplysninger, der behandles, herunder behandlingers lovlighed og sikkerhedskrav,

-kundens tab som følge af, at DataSign lukker for kundens anvendelse af Softwaren i tilfælde af kundens misligholdelse, og

-nogen af kundens tab som følge af dispositioner, som er foretaget på baggrund af den af systemet foretagne planlægning.

DataSign er kun erstatningsansvarlig i tilfælde af væsentlig misligholdelse og kun for tab, der skyldes fejl eller mangler ved – og ikke forsinkelse af - DataSign’ ydelser.

DataSign er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tabt omsætning, avance, interne omkostninger, drift eller tab eller ødelæggelse af data. DataSign’ eventuelle erstatningsansvar er beløbsmæssigt maksimeret til10 % afsummen af de allerede erlagte betalinger i en periode på 12 måneder forud for den erstatningspådragende begivenheds indtræden.

Ved ophævelse af aftalen på grund af kundens misligholdelse kan DataSign ud over forfaldne ydelser, opkræve licensafgift for den resterende aftaleperiode. Hæver DataSign aftalen i en periode, der er senere end tre måneder før udløbet af en aftaleperiode, kan DataSign kræve betaling for yderligere 3 måneders licensafgift fra udløbstidspunktet.

Ingen part er ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, som ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde have taget i betragtning, og ej heller burde have undgået eller overvundet. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af 1. punktum, og som DataSign ikke burde have undgået eller overvundet. Ved force majeure forstås i overensstemmelse med dansk ret sådanne forhold som strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, epidemier, naturkatastrofer og ildebrand, mv. Parterne skal snarest muligt give hinanden varsel om påberåbelse af force majeure.

Ansvarsbegrænsningerne gælder tillige erstatning for produktansvar.

Forpligtelser ved ophør

Ved aftalens ophør, uanset årsagen hertil, skal kunden straks for egen regning og risiko tilbagelevere Softwaren til DataSign og slette alle eksemplarer, som kunden måtte være i besiddelse af.

Lovvalg og værneting

Tvister skal så vidt muligt afgøres i mindelighed. Alle retsforhold, der udspringer af samarbejdet, afgøres efter dansk ret ved Københavns Byret eller Sø- og Handelsretten i København som første instans efter retsplejelovens regler om fordelingen af retssager mellem disse retter.